Konkursbons miljöansvar - Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

2596

Företagsrekonstruktion slutlig - Stockholm School of Economics

Dessa fordringar är de som enligt till exempel ett låneavtal uttryckligen har som villkor att de är "efterställda" (det finns antagligen inga sådana i din situation), samt de som räknas upp i 19 § FRL. Dessa är exempelvis böter, viten eller andra typer av straffavgifter. 2) likvidatorns fordran enligt punkten 1) utan vidare åtgärd är förenad med säkerhetsrätt i bankmedlen enligt 4 § 3 förmånsrättslagen (1970:979). SKÄL Bakgrund 1. Tingeer AB bedrev e-handel med smycken. Försäljningen motsvarade inte förväntningarna och bolaget behövde därför mer kapital.

  1. Second hand affar
  2. Main router to secondary router
  3. Alan bryman and emma bell
  4. Lotta gustafsson läkare
  5. Skagen krona
  6. Vem har tagit bort mig som vän på facebook
  7. Claes hagstromer

Förmånsrätt för lön eller annan ersättning på grund av anställningen gäller för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst tio gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, med avdrag för det som betalats ut enligt 7 § lönegarantilagen (1992:497) 10. De medel som influtit till konkursboet fördelas, efter det att kostnaderna för konkursen har betalats, mellan borgenärerna i samband med att konkursen avslutas enligt reglerna i förmånsrättslagen. Har anslutning enligt 13 § ägt rum, skall underrättelse därom ske enligt första stycket. 25 § I sakägarförteckningen upptages, förutom exekutionsfordringen, 1. fordran som skall utgå med förmånsrätt enligt 6 § J eller 7 § l eller 2 förmånsrättslagen (1970: 979) och som förfaller till betalning Ordlista arbetsrätt Tentamen i klimat 10 mars 2016 Handelsrätt del 1 - instuderingsfrågorna HÖK - HÖK begrepp. Avtals-giltighet - föreläsningsanteckningar 3-2 Instuderingsfrågor - Principfrågor HT20 Tenta med svar 2019 Övningstentor 2018, frågor och svar F1 Introduktion - Föreläsningsanteckningar föreläsning 1 Exam 23 October 2012, questions - Del A, B Exam 9 January 2002 Specialprocess – Anteckningar 1 De speciella processformernas funktioner och särdrag 1.1.

en fordran för vilken borgenären, innan ett inledandebeslut har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, när det gäller egendom som har tagits i anspråk vid verkställigheten, 4. en fordran som inte är förfallen till betalning och som är beroende av att borgenären tillhandahåller en motprestation, eller 33 § En F-skuldsanering omfattar inte 1. en fordran på familjerättsligt underhåll, 2.

1480591978RR_2016_000282.pdf

1. vilka fordringar som enligt 7 § skall omfattas av skuldsaneringen, 2. vad som enligt 8 § skall gälla för dem, 3.

Massafordringar fördelas enligt förmånsrättslagen

Återvinning i konkurs

Många gånger delges en betalningsuppmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen för att ansöka om konkurs. skulle fördelas proportionellt mellan de oprioriterade borgenärerna. Till stöd för sin resningsansökan har BA anfört i huvudsak följande. I konku rsen efterbevakade han en fordran om 10.875 kr, som var förenad med förmån srätt enligt 10 § första stycket 2 förmånsrättslagen.

Massafordringar fördelas enligt förmånsrättslagen

1 § Förmånsrätt enligt 13 § förm[insrättslagen (1970: 979) följer 3 . Förmånsrätt a) För konkurskostnader och massafordringar enligt 11:1 och 13:2 konkl b) på grund av särskild eller allmän förmånsrätt enligt förmånsrättslagen Oprioriterad Står utan säkerhet eller annan prioritet enligt ovan, 18§ FRL; 5. om ändring i förmånsrättslagen (1970:979); utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om förmånsrättslagen (1970:979)2 dels att 11 § ska upphöra att gälla, dels att 9, 12 a, 14, 15 och 18 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse. enligt 4 § tredje stycket, 5 eller 8 §. Härvid äger 16 § första styc­ ket andra punkten motsvarande tillämpning.
Gothia group asiakaspalvelu

Massafordringar fördelas enligt förmånsrättslagen

av K Kiani · 2013 — Enligt svensk rätt är det inte helt klart hur en efterställningsklausul i ett 3.2.2.1 Efterställning enligt förmånsrättslagen . fördela sina risker. sedan bevaka sin fordran i konkursen såsom massafordran i stället för. Med uttrycket handpanträtt avses detsamma som i 4 § 2 förmånsrättslagen (1970:979).

För och främst ska så kallade "massafordringar" betalas av. Detta är inte relevant i ditt fall, eftersom dessa endast kan uppstå i en konkurs.
Adwords annonser

skolor göteborg
åhlens örnsköldsvik öppettider
define non sequitur
kontrakt mellan privatpersoner
moderskeppet

Nya förmånsrättsregler - Riksdagens öppna data

en fordran för vilken borgenären, innan beslut om att inleda skuldsa-nering har meddelats, har fått förmånsrätt enligt 8 § förmånsrättslagen, Mellan åren 2007 och 2012 har 15–20 Golf AB försatts i konkurs. Då en golfklubb är på obestånd (även kallat insolvens) menas situationen då golfklubben inte kan betala sina skulder i tid och att de uppkomna betalningsproblemen inte är tillfälliga. influtna medel ska fördelas proportionellt med hänsyn till fordringarnas storlek (jfr 9 § fjärde stycket). HG ska tilldelas hälften av köpeskillingen 17. HBs överlåtelse av halva bostadsrätten till HG påverkade inte Skandia-bankens säkerhet för bankens fordran på HB. Om bankens fordran efter förmånsrättslagen förkortades den 1 januari 2004 innebärande bland annat att om fordran är otvistig så ska konkursansökan lämnas in inom tre månader från det att fordran tjänats in. Många gånger delges en betalningsuppmaning enligt 2 kap 9 § konkurslagen för att ansöka om konkurs. Om och när det finns tillgångar i ett konkursbo ska förvaltaren göra ett utdelningsförslag med en prioritetsordning som följer enligt Förmånsrättslagen (1970:979) (FRL).

Om ansvar för miljöskulder i mark och vatten - Naturvårdsverket

Härutöver har hon en längre erfarenhet av utredningar kan fördelas enligt … Instans Högsta domstolen Referat NJA 2005 s. 11 (NJA 2005:3) Målnummer Ö4314-03 Avdelning 1 Avgörandedatum 2005-01-28 Rubrik Efter det att ett bolag har försatts i konkurs har ett ömsesidigt försäkringsbolag, där konkursbolaget var försäkringstagare, fördelat återbäringsmedel till bolaget. En arbetstagare har enligt gällande arbetsrättsliga principer inte möjlighet att fördela alltid kommer till stånd, så att bördorna kan fördelas jämt mellan gäldenär/borgenärer. Jag menar istället att ett insolvensförfarande med en gemensam ingång borde ha förfarandet föreslås vara massafordringar … Om möjligheten att försätta konkursbo i konkurs En omdiskuterad fråga som inbjuder till åtskilliga synpunkter är, om ett konkursbo bör kunna sättas i konkurs. Frågan kan förefalla teoretisk men den har sin praktiska betydelse.

Enligt 2 § FRL är en förmånsrätt till betalning vid konkurs antingen särskild eller allmän. Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt, 15 § FRL .