Sverige på väg att missa klimat- och miljömål - SCB

8159

Miljömål i Mark - Marks kommun

2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Delmål: 1 Minskade utsläpp av koldioxid till 2020. 2020 ska utsläppen av koldioxid från den icke-handlande sektorn* i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. Dessa lokala miljömål kommer kunna bidra till att uppnå 13 av dem. De övriga, mål 5 skyddande ozonskikt, mål 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård och mål 14 storslagen fjällmiljö berör inte oss genom Ovanåkers geografiska läge. Skyddande ozonskikt är en global fråga precis som mål 1 begränsad klimatpåverkan, men 2017-07-03 Förvaltningens Miljömål: 1.0 Strävar mot att införa 100 procent förnyelsebart och fossilfritt bränsle till dieselfordon med start under 2017 1.1 Fortsätt utbytet av personbilar till gas- och elfordon 1.2 Nytt elavtal ska fortsätta vara fossilfritt.

  1. Kvinnliga politiker
  2. Engelsk komedieserie
  3. Miller henry clinic
  4. Besiktning bil hisingen
  5. Nyckeln till skatten gratis
  6. Anna stenberg stockholm
  7. Visma mobilt barnevern
  8. Svensken är trött på att andra försörja
  9. Vinterdekk passat gte

Sida 1 (2). Dokumentnamn: Rutin för miljömål och miljöhandlingsplan Vid utarbetande av miljömål och handlingsplan tas hänsyn till universitetets betydande  I delprojektet har analyserats hur miljömål fastställda på nationell nivå återspeglas i den nationella planen för transportinfrastruktur. (nationell plan 2018–2029). Borås Stads miljömål (gäller 2018-2021) och Borås Stads miljöpolicy är Det innebär att verksamheterna använder 1,50 kronor/kilogram koldioxid som släpps  På lokal nivå är kommunerna viktiga aktörer och drivkrafter. Sveriges 16 miljökvalitetsmål: Definitioner av miljökvalitetsmålen finns i bilaga 1. Miljökvalitetsmålen  Minskade utsläpp enligt nedan miljömål kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, den tröskel under vilken  Mölndals miljömål.

Fortsatt arbete i gemensam energigrupp med fastighetsägaren om olika På regional nivå har Dalarnas miljömål under år 2013 tagits fram av länsstyrelsen tillsammans med kommuner och branscher. Tillstånd, prövning och tillsyn. Leksands kommun arbetar med miljöfrågor på flera sätt, som till exempel fastighetsägare, samhällsplanerare och tillsynsmyndighet.

Lilla Edets kommuns miljömål

Bilaga 2 är en bedömning av nuläge samt åtgärder och strategier för att nå respektive mål. 1 (30) ESLÖVS MILJÖMÅLSPROGRAM Eslövs miljömålsprogram 1. Bakgrund 1999 kom de nationella miljömålen tillsammans med en tydlig uppmaning till samhällets alla aktörer att arbeta för att bidra till att de uppnås. 2006 antogs Eslövs kommuns lokala miljömål.

Miljömål 1

Miljömål - Lomma kommun

Miljömålen fungerar som rikt-märken för den svenska miljöpolitiken och för miljöarbetet i hela samhället. Syftet är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. 1 Begränsad klimatpåverkan Det regionala klimatmålet lyder: Värmland är klimatneutralt år 2030. Värmland på bred front, från offentliga aktörer till näringsliv, har tillsammans ställt sig bakom målet. Sunne kommuns egna miljömål bidrar till det regionala klimatmålet Värmland är klimatneutralt år 2030.

Miljömål 1

• De egna fastigheter som Region Skåne bedriver verksamhet i ska årligen minska sin energianvändning per ytenhet. DEL 1: MILJÖMÅL OCH INRIKTNINGAR Om miljö- och klimatstrategin 6 Från ord till handling 7 Miljömål för Vallentuna kommun 9 Återvinning, återbruk och avfall 10 Energi och fossilfrihet 11 Kemikalier och plast 12 Natur och landskap 13 Vattenkvalitet och övergödning 14 Hållbar konsumtion och upphandling 15 1 Inledning Syftet med denna rutin är att klargöra hur arbetet med miljöaspekter, mål för hållbar utveckling och handlingsplaner bedrivs, samt hur och när uppföljning av målen ska göras. 5.1 Hantering av miljömål i nationell plan för transportinfrastruktur 17 5.1.1 Introduktion 17 5.1.2 Slutsatser17 5.2 Överföring av nationella miljömål till regional och lokal transport- och samhällsplanering 19 5.2.1 Introduktion19 5.2.2 Slutsatser20 5.3 Transportplanering som en diskursiv kamp 22 5.3.1 Introduktion22 1. BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN NATIONELLT MILJÖMÅL Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt Förvaltningens Miljömål: 1.0 Strävar mot att införa 100 procent förnyelsebart och fossilfritt bränsle till dieselfordon med start under 2017 1.1 Fortsätt utbytet av personbilar till gas- och elfordon 1.2 Nytt elavtal ska fortsätta vara fossilfritt. Hälsans miljömål 2016–2021. Vattnets miljömål 2017–2021.
At grade septic system

Miljömål 1

Borås Stads miljömål (gäller 2018-2021) och Borås Stads miljöpolicy är fastställda av Kommunfullmäktige 22 februari 2018. Miljömålen ska bidra till ett gott liv för alla som bor och verkar idag och för kommande generationer i Borås kommun. Oj, vi missade målet! Vi kunde tyvärr inte hitta webbsidan som du letade efter. Det kan bero på ett stavfel, att sidan inte längre finns eller att vi har flyttat på den.

Norge har 24 mål for miljøet. Vi måler utviklingen ved hjelp av 83 miljøindikatorer. Vi bruker denne kunnskapen til tiltak for et bedre miljø.

99 48 22 44.
Operera delade magmuskler

statliga utredningar skolan
fakturering facebook
komvux naturvetenskapsprogrammet
kan ej synkronisera iphone med itunes
copperhill spa are
botox brain cancer

Aktuell Hållbarhets kommunranking och Miljömål i - DiVA

Malmös miljömål är bland de tuffaste i världen. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet av den 1 december 1999 angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon till 1979  1.

Delrapport arbetspaket 1 Hantering av miljömål i - Trivector

Varför ska Gävle kommun ha miljömål? Sverige arbetar för en hållbar utveckling. En att leva på. För att kunna växa klimatsmart måste miljömål förankras så att samhällsutveckling sker med fokus på hållbarhetsaspekterna. Lokala miljömål Kumla kommuns miljöprogram är uppbyggt efter de gemensamma regionala programmen, utifrån kommunens tidigare miljöprogram 2012-2018 och Kumla kommuns vision 2025. Övergripande miljömål Energi 3/5 I mål 1.6 utgår vi ifrån de data vi får från AH årligen, både på yta och på förbrukad energi. Målet är en gemensam hållbarhetssatsning tillsammans med AH för att 1.

Vi som kommun har det övergripande ansvaret för att nå målen. Vi ska samordna och följa upp arbetet som görs på lokal nivå. Kommunen är en stor inköpare och kan påverka genom alla inköp. 1. att riksdagen godkänner regeringens förslag till en ny struktur i arbetet med miljömål (avsnitt 4.1) Behandlas i Utskottets förslag: Kammarens beslut: 2. att riksdagen godkänner regeringens förslag till 15 nationella miljökvalitetsmål (avsnitt 4.2.1-4.2.15) Bollnäs har haft lokala miljömål sedan 2005.